ahmedbensaada.com

Il y a pire que de ne pas être informé: c’est penser l’être

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Accueil "Printemps arabe" Ahmed Bensaada: Arapska prolje?a su novi na?in ratovanja - SAD i NATO bez ljudskih gubitaka u svojim redovima

Ahmed Bensaada: Arapska prolje?a su novi na?in ratovanja - SAD i NATO bez ljudskih gubitaka u svojim redovima

Envoyer Imprimer PDF

 

 

Burne promjene, koje ve? dvije godine potresaju arapske zemlje, nužno je detaljnije analizirati. Za neke su ove "revolucije" proizvod iz "specijaliziranih ameri?kih laboratorija", koje su poslužile za destabilizaciju regije. Trebalo je "uvesti promjene" u zemlje koje su vodile politiku s jakim utjecajem na interese zapada, a posebice na interese SAD-a. Za druge su samo kraj diktatorskih režima. Ahmed Bensaada, istraživa?, publicist i znanstvenik iz Kanade, autor knjiga "Ameri?ka arabeska – uloga SAD-a u pobunama na arapskim trgovima" i "Tamna strana arapskih prolje?a", daje nam druk?ije vi?enje svih ovih zbivanja. U intervjuu koji je dao Nordinu Azzouzu za "Reporter" (11.studenog), Bensaada pokušava u kra?im crtama objasniti njegovo vi?enje tih doga?anja

 

NA: "Kakvo je Vaše vi?enje doga?anja u protekle dvije godine, kada govorimo o zbivanjima koja se kolokvijalno zovu "arapska prolje?a"?"


AB: "Ja držim kako je SAD imao klju?nu ulogu u pobunama na arapskim trgovima. I to putem razgranate mreže ameri?kih agencija, specijaliziranih u "izvozu demokracije". Najprije bih naveo Ameri?ku agenciju za me?unarodni razvoj (USAID), National Endowment for Democracy (NED), l’International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute for International Affairs (NDI), Freedom House (FH) i na kraju Open Society Institute (OSI). Ove organizacije su doprinijele u uspjehu pojedinih "obojenih revolucija", koje su se zbile u zemljama isto?ne Evrope, te bivšim sovjetskim republikama. U Srbiji (2000.), Gruziji (2003.), Ukrajini (2004.) i Kirgistanu (2005.).

Upletenost SAD-a može biti podijeljena na dva dijela. Ali su ona nedjeljiva, te ?ine jednu cjelinu. Prvi je internet-prostor i njegova uporaba, a drugi je realni, stvarni i materijalni svijet.
U prvom se radilo na stvaranju grupa arapskih "cyberaktivista" (koji se me?usobno nazivaju "Arapska Internet liga"), kako bi se kontrolirao prostor interneta. Drugi podrazumijeva provo?enje kontrole nad "nenasilnom pobunom", koju je osmislio ameri?ki filozof,Gene Sharp. Taj na?in "borbe" promovira CANVAS (Center for Applied Non Violent Action and Strategies), kojeg vode bivši srpski disidenti, a koji su imali zna?ajnu ulogu u "obojenim revolucijama".

NA: "Danas mnogi tvrde kako su "arapska prolje?a" osmišljena u ameri?kim "laboratorijima", bez stvarne volje naroda. Ali se mora priznati kako se radilo o autokratskom na?inu vladanja, bez onakve demokracije kako je živimo na zapadu."

AB: "Naravno da SAD nisu glavni uzrok po?etka samih protesta. Pobune koje su svrgnule stare vladare su i posljedica nedostatka demokracije, socijalne pravednosti i nepovjerenja izme?u vo?a i naroda u tim zemljama. Društvo je izgubilo povjerenje u svoje vo?e, a njihov daljnji ostanak na vlasti nije ulijevao nikakvu nadu. To je bio plodan teren za destabilizaciju. Ali pored svega toga, uloga SAD-a nije nimalo banalna, naprotiv. Po?etna podrška, financiranje, vojni angažman i diplomatska aktivnost na najvišim razinama to potvr?uju. Njihovo u?eš?e u ovim promjenama nije po?elo sa zbivanjima na arapskim ulicama i trgovima, nego mnogo ranije. 
Ra?una se kako je od 2005.-2010., više od 10 000 Egip?ana bilo obu?avano i kontaktirano od gore navedenih ameri?kih organizacija. One su godišnje trošile 20 milijuna dolara u Egiptu, u te svrhe, kako bi 2011.taj iznos udvostru?ile. To je bio razlog da su 2012., neke od tih organizacija, bile predmet istraga egipatskog pravosu?a. Optuživalo ih se za "nelegalno financiranje". Podsjetimo kako je 19 ameri?kih državljana bilo obuhva?eno istragom. Dvojica od njih su - Sam LaHood, direktor IRI-a za Egipat (International Republican Institute), te njegov sin Ray LaHood, tajnik za Transport SAD-a.

NA: "Zašto isti model ne funkcionira na isti na?in u Siriji, za koju kažu da joj prijeti raspad, kao npr. u Egiptu gdje je ameri?ki naum sproveden uspješno?"

AB: "Naravno da svaka pobuna ima svoju dinamiku. One u Tunisu i Egiptu su nalik jedna na drugu. S druge strane, libijska i sirijska pobuna, iako su po?ele na isti na?in, ubrzo su se pretvorile u krvoproli?e, i klasi?ni "gra?anski rat" s utjecajem stranih sila. Treba naglasiti kako su SAD odigrale klju?nu ulogu u svim ovim slu?ajevima, iako uvelike sura?uju?i s NATO saveznicima (Francuskom, Velikom Britanijom i Turskom) i nekim arapskim zemljama (Katar i Saudijska Arabija).

Ako analiziramo te pobune, možemo izvu?i dva pou?ka. Prvi je da zapadne zemlje (uz pomo? arapskih saveznika) mogu promijeniti vlasti u arapskim zemljama, bez ljudskih gubitka u svojim redovima i uz minimalno ulaganje s maksimalnim profitom. U Libiji je, na primjer, izgubilo život na desetke tisu?a ljudi, ali zapad nije izgubio skoro niti jednog ?ovjeka, bez obzira na tisu?e zra?nih napada koje je izvršio NATO na tu zemlju. Ministar obrane Francuske je izjavio kako je ukupan trošak kampanje u Libiji bio oko 320 milijuna €, 30. rujna 2011. 
Ako uspore?ujemo ove podatke s izgubljenim ljudstvom u Iraku i Afganistanu, te sredstva koja su izdvojena za ta dva rata, može se slobodno re?i kako je izmišljen novi na?in "ratovanja niskog troška" ("low cost war"). Naravno trošak je nizak za zapadne zemlje, što se nikako ne može re?i za Arape.
Drugi pou?ak je kako zapadne zemlje mogu, bez imalo skrupula, prije?i sa Sharpovog modela "nenasilne pobune" u otvoreni oružani sukob (uz privolu UN-a ili ne). Potom upotrijebiti vojni arsenal NATO-a, izbjegavaju?i direktnu odgovornost za bilo što, pa i pred Me?unarodnim kaznenim sudom, za po?injene zlo?ine."

NA: "Ovim želite re?i kako niste zastupnik teze o "zapadnja?koj uroti"?"

AB: "Teza o ulozi SAD-a u arapskim pobunama, kada je jedan pisac u pitanju, može biti problemati?na iz više razloga. Prvo, može biti etiketiran kao paranoi?ni, opsesivni, protuameri?ki teoreti?ar zavjera. Potom ga se može proglasiti kao zaštitnika i ljubitelja autokratskih vlastodržaca i megalomana. I na kraju, nije nemogu?e, da vas proglase neprijateljem "?asne i velike narodne revolucije". 
Jer sve dok vaše vi?enje i intelektualni stav nisu istovjetni onima koje prenose "main-stream" mediji, automatski vas prokažu kao "promotora teorija zavjere". U ovom konkretnom slu?aju, kada su "arapska prolje?a" u pitanju, prag kojeg ne smijete prije?i, a da ne dobijete etiketu "teoreti?ara zavjera", je prili?no nisko spušten. Mediji nam žele nametnuti stav o "spontanosti arapskih pobuna".

Citirat ?u F.D.Roosevelta: "U politici se ništa ne doga?a slu?ajno. Ako se što dogoodi, možete se kladiti u život da je to negdje isplanirano."
Informacije koje nude ove dvije knjige su ?injenice potkrijepljene dokazima.

Mora se naglasiti kako su mediji koji nude informacije, o ovim doga?anjima, svi mahom iz zemalja koje su imale direktno u?eš?e u "demokratizaciji arapskog svijeta". Svi ponavljaju isto. Podižu na razinu heroja one koji su trenutno na vlasti, a sotoniziraju svrgnute vladare. Istina je puno kompleksnija, i ne može biti prikazana na taj na?in. Crno-bijelo. Jedan ozbiljan novinarski rad, pošten i sveobuhvatan, morao bi se više posvetiti sivim sfumaturama realnosti.

Još jedna "bajka" koju nam plasiraju mediji je: "kako su zapadne zemlje kao nosioci evan?elja napa?enom narodu. Evan?elje se u ovom slu?aju zove sloboda i demokracija". 

Zašto u tom slu?aju ne pomognu Bahreinu, kako bi i oni uživali blagodati te demokracije, iako ve? mjesecima to kraljevstvo potresaju nemiri? Ili zemlje kao Katar i Saudijska Arabija, koji se toliko trude "demokratzirati arapske zemlje", a ne žele po?eti od sebe samih.

Zada?a da se pokaže prava istina, sve dok "main-stream" novinarstvo uzima najviše prostora, ostaje na pojedincima."

 

izvor(i): http://www.ahmedbensaada.com/ |

http://aurorasito.wordpress.com/2012/11/25/la-primavera-araba-ha-inventato-la-guerra-low-cost/ http://www.calameo.com/books/0003668460f5894f07953

 


Francuski verzija

Talijanski verzija

 


 

Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak?

Arabesque$: Version Arabe

Arabesque$: Édition Algérienne

arabesque_anep_tn.jpg

Arabesque$ : Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes

Czas EuroMajdanu

La face cachée des révolutions arabes

Kamel Daoud: Cologne, contre-enquête

Arabesque américaine

Le développement économique de l'Algérie


AddThis Social Bookmark Button